Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr NXK/62 6 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Europejskiego Funduszu Oświatowego

Program debata podczas konferencji obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Audyt stopnia implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Jurze
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja gier i zabawek
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubartowski oraz m. Słupsk

  Upoważnieni beneficjenci to: KLOSE – Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Marol-Gaz – Marcin Czapp – Montaż instalacji gazowych, serwis, Zakad Produkcyjno Handlowy „Crawtico”, TOYA Sp. z o.o. , „INSANT” S.C. J. Jasiński, R. Mieszkowicz , BTSM Janusz Batko, E-KANDYDAT.PL , IG Sp. z o.o. , NETBUD Tomasz Ostatek, Ramex sp. z o.o., Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., CONS CONTROL – SYSTEM Kupiec Marcin, Maciej i Tadeusz Popielawscy „PIMET” , Ecobag-Network

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.