Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr FTK/36 3 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Europejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Porządek debata w czasie spotkania zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Ocena jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Mikołajkach
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja opakowań z metali
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Transport lotniczy pasażerski
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Łódź oraz m. Bytom

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „IGLICZNA”, Domy Towarowe Centrum S.A., Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego POLMOS S.A., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Sp. z o.o., Polska Telewizja Kablowa Lublin S.A. , PHU „ANTENA-SZAMOTUŁY” S.C. Roman Sujak i Piotr Zieliński, Andrzej Korbaś, e-Biznes Sytem , IZOHAN , MOTO-HURT , Techinwest Sp. z o.o., ZELMER , „SLICAN” , TECHPLAST , „GREGOR”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.