Ćwiczenia z zarządzania – wytyczne do egzaminu


Potwierdzamy że na kursie Andragogika i Symulacje Integracyjne dopuszcza się tu przedstawione książki do zaliczenia:

  • gra lingwistyczna : „Narodziny Kościołów narodowych w Serbii, Bułgarii i Macedonii” oraz „Kara śmierci – między historią a etyką”
  • gra strategiczna : „Agroturystyka w powiecie krasnostawskim i warunki jej rozwoju” i „Wizerunek „występnej milości” romantycznej na przykładzie dramatów Juliusza Słowackiego:”Beatryks Cenci” i „Horsztyński”)”
  • gra językowa – „Krytyka systemu komunistycznego w utworach Živko Čingo” i Gry Menedżerskie i „Walory turystyczne i kulturowe Lednickiego Parku Krajobrazowego”
  • zabawa edukacyjna : „Model polskiej rodziny we współczesnej reklamie” oraz „Gra komputerowa: naśladownictwo i odwzorowywanie świata realnego”
  • zabawa edukacyjna : „Różne wizje utopii w perspektywie historycznej i kulturowej” i „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II”
  • zabawa językowa – „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja” oraz „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim”
  • zabawa edukacyjna – „Motyw śmierci i przemijania w „Brzezinie” i „Pannach z Wilka” – iwaszkiewiczowskie adaptacje Andrzeja Wajdy” i „”A jakby tak trocę zboczyć to co?” Homoedyzm postaci literackich w twórczości Witolda Gombrowicza na współczesnym jej tle twórczości obserwowanych prozaików polskich”
  • symulacja słownikowa : „Sprawa katyńska w prasie polskiej w latach 1990-2007” oraz „Obraz szkoly w wybranych filmach Wojciecha Marczewskiego”
  • zabawa komunikacyjna : „Satyryczny obraz społeczeństwa PRL w komediach filmowych” oraz „Tożsamość narodowa młodzieży ukraińskiego pochodzenia w Polsce. Problematyka komunikacji kulturowej na portalach społecznościowych”