Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr CGK/66 7 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Priorytetu Pomocowego

Porządek dyskusja podczas panelu obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Warsztaty w Wiśle
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: ząbkowicki oraz m. Katowice

  Upoważnieni beneficjenci to: Słupskie Fabryki Mebli Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFABET Sp. z o.o., TRANSBUD NOWA-HUTA S.A., PLUS-MED Marzena Matysik-Płomińska Sklep Medyczno-Ortopedyczny, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” , Virtual Line Sp. z o.o. , Arkadiusz Salamon GREENMONEY.PL, Form-Plast , INNOVATIVO , Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, SOLVECO , TEMAPHARM , Firma Transportowo Handlowo Usługowa PANMAR Sz.Czekański, W.Szmyd Spółka Jawna, WALLER POLSKA , Polski Dom Weselny Szymańska Maria

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.