Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr IJHM/14 2 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Amerykańskiego Funduszu Oświatowego

Porządek dyskusja w czasie warsztatu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Weryfikacja stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodki na Konferencje w Poznaniu
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja soków z owoców i warzyw
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: toruński oraz buski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., ORBIS S.A. , Blachownia Holding S.A., Spółdzienia Inwalidów im. E.Dembowskiego, Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa , „SPRZEDAZMAGAZYNOWA.PL” , CENTRUM KOMPUTEROWE „ZETO” , ENERBIO , Jan Zasada Biuro Ekonomiczno – Handlowe, nFinity.pl sp. z o.o., Suntech S.A., Towarzystwo Handlowe ALPLAST A. Bąk i Spółka, Autopart S.A., Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , ZAKŁADY CHEMICZNE „BOCHEM”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.