Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem programu nr ECK/24 7 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Amerykańskiego Trustu Infrastrukturalnego

Porządek debata podczas spotkania zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Weryfikacja stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Warszawie
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Ewaluacja efektów działań informacyjno-promocyjnych dotyczących edukacji przedszkolnej realizowanych w ramach projektu ogólnopolskiej kampanii upowszechniającej model uczenia się przez całe życie


 • Projekt zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo rud żelaza
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: mogileński oraz giżycki

  Upoważnieni beneficjenci to: „URODA” S.A., Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o., Auto Ermart Niewiadomska Marta, MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Śląska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „Developer” , Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL, DC CONSULTANT CENTRUM ANALIZ I EKSPERTYZ EKONOMICZNYCH , Integer.pl , Multicomfort Sp. z o.o., POLCOLORIT , VOX , Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa APISO Robert Osipa, Ryszard Pastuszka, Grzegorz Pastuszka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-„MIKRO” , Amaranth Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.