Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem programu nr DBN/42 3 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Programu Wyrównawczego

Plan debata podczas konferencji zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Weryfikacja jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Karpaczu
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • na lata 2007-2013″
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla kamiennego
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wieluński oraz m. Gdynia

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Wagonów „PAFAWAG” Sp. z o.o., SOKÓŁKA Okna i Drzwi S.A., Fabryka Elementów Hydrauliki „”PONAR-WADOWICE” S.A., ABC Anna Błaszczyk-Czyż, Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o.o. , Stowarzyszenie „TOM” , Betacom , Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych , KERATRONIK Arkadiusz Wasikowski, LJ GROUP , Surfpeople , Werner Kenkel , Eko Hybres , VIP – LKB POLAND Sp. z o.o., Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Ślusarstwo Produkcyjne i Usługowe Sławek Moczulski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.