Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z raportowaniem projektu nr IJAX/54 5 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Europejskiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram debata w czasie spotkania obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Pomiar skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodek Konferencyjny Na Szkolenia Z Motywowania
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja zaprawy murarskiej
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy pasażerski
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Tarnów oraz m. Opole

  Upoważnieni beneficjenci to: „Stalexport” S.A., Gdański Przemysł Drzewny S.A., Huta Szkła Gospodarczego ROZALIA Sp. z o.o., MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „Rutki” , „HealthMedia Ławniczak,Mączyński,Szczepaniak,Świderski Spółka Jawna”, CAR Technology Production , Efematic Sp. z o.o. , Instalcompact Sp. z o.o., MPJ BIURO RACHUNKOWE , PLATFORMA MARKETINGOWA , TITANIUMANGEL GROUP , Autopart S.A., Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, PRO4MEDIA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.