Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją projektu nr HGC/83 5 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Luksemburskiego Trustu Wyrównawczego

Harmonogram debata w czasie warsztatu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Analiza skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel NaSzkolenia Wyjazdowe
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt zostany omówiony w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy towarów
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: złotoryjski oraz m. Krosno

  Upoważnieni beneficjenci to: Kopalnia Anhydrytu „NOWY LĄD” Sp. z o.o., Towarzystwo Handlu i Nieruchomości „Pewex” S.A. , Zakłady Sprzętu Elektroinstalacyjnego „OSPEL” S.A., Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „RAD-SAT 2” , MARTON Sp. z o.o. , Celtic Zbigniew Baranowski, EKO-AL , GENPLAST , Laminex Sp. z o.o., PIZZA PUBLISHING , Wrocławski Park Technologiczny S.A., AFLOFARM FARMACJA POLSKA , Pracownia Projektowania Wnętrz i Dekoracji Wnętrze Agnieszka Felczak, Grupa Advertis Paweł Gardasiewicz

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.