Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z raportowaniem programu nr WXIJ/33 8 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Amerykańskiego Programu Pomocowego

Porządek debata w czasie spotkania przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Weryfikacja stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Imprezy Integracyjne
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Produkcja klejów
 • Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubartowski oraz międzychodzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mechaniczne”ZAMET” S.A., Przdsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego „Iłpasz” S.A., Garbarnia „BRZEG” S.A., RJ-Bruk-Bud – Radosław Jackowiak, Zakład Eksploatacji Sieci Telewizji Kablowej CATV Krapkowice Ewa Starzyńska, „ORIENTGIFT POLSKA” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Cezar , GLOBALVANET , OPERATOR INFORMACJI ELEKTRONICZNEJ SP. Z O.O., SUBSET Bartosz Głowa, VIVID PROJECT Katarzyna Ślusarczyk, Elpigaz Sp. z o.o., OKTER – Dobrodzień Jolanta Konik, SATOR Grzegorz Skowroński

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.