Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr NFD/88 8 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Szwajcarskiego Trustu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie seminarium obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Ocena jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel na Kursy Handlowe
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: parczewski oraz obornicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Naki Jewelry Co. Ltd., Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” S.A. , Zakłady Przemysłu Lekkiego „WIGOLEN” S.A., OCHRONA MIENIA SPÓŁKA Z O.O., Stowarzyszenie Telewizja Kablowa „Chomiczówka” , Telewizja Kablowa „CHOPIN” Bogdan Łaga, Dariusz Schmidtke Sp. Jawna , ALTUS Dorota Robinska, Eurochit – Danuta Kruszewska, GLOSSA Tomasz Stempek, NANOTEL , Speed , WYDAWNICTWO I DRUKARNIA PPHU LIBRA SPÓŁKA CYWILNA, BIURO TŁUMACZEŃ TECHNICZNYCH „LIDO-LANG” ANDRZEJ, BARBARA I JERZY NEDOMA, Zakład Techniczny KarT Włodzimierz Kardasz, CD Projekt RED SA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.