Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem projektu nr UFL/43 6 9 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Środkowoeuropejskiego Programu Wyrównawczego

Porządek debata podczas seminarium obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Wyjazdy Integracyjne
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Ewaluacja efektów działań informacyjno-promocyjnych dotyczących edukacji przedszkolnej realizowanych w ramach projektu ogólnopolskiej kampanii upowszechniającej model uczenia się przez całe życie
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wrocławski oraz drawski

  Upoważnieni beneficjenci to: Nanhai Huaweihua Jewellery Fittings Manufactory, PAGED S.A., „STRADA” Sp. z o.o., Moder Electro, Zakład Telewizji Kablowej „Tele-Kab” S.C. Ryszard Gryga, Henryk Smyrek , „STALBUD TARNÓW” , AJKM INVESTMENT Agnieszka Jaszczak , EXPEDIO Sp. z o.o. , Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Mobiserve sp. z o.o. , Sekwencja.pl Sp. z o.o., Twinteq , Eko-ceramika 2 S.C. M.Błażejewska, B.Błażejewska, MELTON ., „KECMER” Paweł Kecmer

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.