Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr ZCU/12 8 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Funduszu Pomocowego

Program dyskusja w czasie konferencji przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Pomiar efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodki na Wykłady w Nałęczowie
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Leasing finansowy
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kamiennogórski oraz m. Ruda Śląska

  Upoważnieni beneficjenci to: Bank Handlowy S.A., Krakowska Fabryka Armatur S.A. , Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A., P.H.U.”TARMED”S.C. Sklep Medyczny, Stowarzyszenie Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „Telewizja Parzęczewska-Północ”, „ALNOR-Systemy Wentylacji” Sp. z o.o., BRESCH + Ewa Gąsiorek, CETEKOM s.c. Iwona i Ryszard Karolczyk, ITM POLAND , Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., SMF Poland Sp. z o.o., Trinity Capital spółka komandytowa, DAŃKO, JAKSINA – DAMET SPÓŁKA JAWNA, CELLPAK Zdzisław Koziatek, PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAROMA COM SP. Z O. O.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.