Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem programu nr FUN/89 1 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Programu Spójności

Plan debata podczas spotkania zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Pomiar sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodek na Warsztaty w Karpaczu
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja masy włóknistej
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: toruński oraz gryfiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Remontów i Modernizacji „CHEMOROZRUCH” Sp. z o.o., Huta Zabrze S.A., METALPLAST KALISZ Sp. z o.o, KZWM „OGNIOCHRON” s.a., „MARINEX-AMPOL 2” Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Stowarzyszenie „Zbiorcza Antena” , AB BOROWIEC Adrian Borowiec, Droździkowska-Mieńkowska Ewa EDM Konsulting, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, MOBICERT , PHUP ZEMAR Sp. z o.o., ZETKAMA , COMPLET CZUPRYNIAK GRZEGORZ , OTS Mirosława Sarnowska, ZPC FLIS Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.