Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr XWK/43 7 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Luksemburskiego Programu Pomocowego

Program debata w czasie panelu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Ocena efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Gdańsku
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej dla działania IV.1 PO RPW – Infrastruktura drogowa (pierwszy etap ewaluacji IV osi priorytetowej PO RPW)
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla drobiu
 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy towarów
 • Działalność agencji reklamowych
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zamojski oraz leżajski

  Upoważnieni beneficjenci to: Centrum Rekreacji MTW Spółdzielnia Socjalna, Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” w Krakowie Sp. z o.o., KUŹNIA JAWOR S.A., Krzysztof Gwiaździński PPUH „StaRR”, Telewizja Kablowa „ANTSERWIS” Sp. jawna Ewa Robowska i Ryszard Dymek , BIELSAT.com sp. z o.o. , Aviator – Technologie Lotnicze Sp. z o.o., CZAH-Pomiar , Instytut Przemysłu Organicznego , Nobex s.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Techmatik , TJW , FLUDRA PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE T.M.T. FLUDRA SPÓŁKA JAWNA, VISITzakopane.pl Bartłomiej Prus, Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.